Polityka ochrony prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych (zwanej dalej „Rozporządzeniem”) pozyskanych od Użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej, działającej pod adresem internetowym www.klubendorfina.pl, (zwanej dalej „Strona www”), udostępnianej przez Piotrkowski Klub Biegacza ENDORFINA z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Belzacka 102/32. „Użytkownik” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą ze Strony www. Korzystanie ze Strony www jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Piotrkowski Klub Biegacza ENDORFINA wdrożył na Stronie www mechanizm szyfrowania sesji użytkownika przy użyciu certyfikatu SSL oraz dwu składnikową kontrolę dostępu do panelu zarządzania stroną www także mechanizmy rejestrujące nieupoważnione próby dostępu do Strony www, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Piotrkowski Klub Biegacza ENDORFINA wdrożył Politykę ochrony prywatności, zgodną z w/w Rozporządzeniem.

Podmiot przetwarzający dane.

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) podanych przez Użytkownika w związku lub podczas korzystania ze Strony www jest Piotrkowski Klub Biegacza ENDORFINA z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Belzacka 102/32, kod pocztowy 97-300, adres email: kontakt małpa klubendorfina.pl, telefon: +48604790398.

Cel zbierania informacji

Piotrkowski Klub Biegacza ENDORFINA zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do prowadzenia Strony www. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Strona www gromadzi dane podane przez Użytkownika:

  • w udostępnionych formularzach
  • za pomocą newslettera
  • poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej członka zwyczajnego PKB Endorfina dostępnej na tej stronie

Dane gromadzone za pośrednictwem Strony www obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, natomiast dane gromadzone za pośrednictwem Deklaracji członkostwa w PKB Endorfina dla członka zwyczajnego udostępnionej na Stronie www obejmują: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, rozmiar koszulki, adres e-mail. Strona www udostępnia dane Użytkownika w postaci:

  • zdjęcia Użytkownika z organizowanych treningów, zajęć biegowych, spotkań biegaczy
  • imienia i nazwiska
  • adresu e-mail

Podanie danych osobowych zarówno na stronie internetowej www.klubendorfina.pl jak i w Deklaracji członkostwa w PKB Endorfina dla członka zwyczajnego jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych bezpośrednio ze Strony www mogą być Google oraz Facebook. Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych na Stronie www w dowolnym momencie poprzez:

  • wypełnienie formularza kontaktowy dostępny na stronie www.klubendorfina.pl/kontakt/
  • podpisanie i wysłanie na adres Administratora Oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w PKB ENDORFINA dostępnego na tej stronie
  • wypisanie się z newslettera, poprzez ponownie wpisanie adresu email w polu subskrypcji, wówczas na podany adres e-mail przyjdzie wiadomość zawierająca m.in. link do usunięcia adresu e-mail z newslettera

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika bezpośrednio poprzez Stronę www lub poprzez Deklaracja członkostwa w PKB Endorfina dla członka zwyczajnego będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi w postaci Strony www przez Administratora lub do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administrator umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia. W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie wypełniania formularza lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania ze Strony www. Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. Podanie danych oznaczonych na Stronie www jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji usługi na rzecz Użytkownika. W przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwa realizacja usługi na rzecz Użytkownika. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Piotrkowskim Klubem Biegacza ENDORFINA. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w witrynie internetowej www.klubendorfina.pl. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.