Walne zebranie członków klubu

W dniu 21.02.2015r. odbędzie się Walne zgromadzenie członków klubu. Zapraszamy przynależących, koleżanki i kolegów, jak i osoby z zewnątrz, nie będące członkami, którym sprawy związane z popularyzacją biegania w naszym mieście nie są obojętne. Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
3. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok.
4. Dyskusja, uwagi i wnioski do przedstawionego sprawozdania.
5. Wybór nowych członków Zarządu.
6. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
7. Przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności PKB Endorfiny oraz programu działań przewidzianych do realizacji w 2015 roku.
8. Dyskusja, wolne wnioski, propozycje uchwał.
9. Podjęcie uchwał.
10. Zamknięcie zebrania.

Godzina i miejsce zostanie przekazana w terminie późniejszym.

Leave a Comment